♦ TẦM NHÌN:
Đến năm 2025, là đơn vị hàng đầu trong mọi lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao

SỨ MỆNH:
Tiên phong sáng tạo đưa các dòng Sản phẩm sinh học Công nghệ cao phục vụ trong Sản xuất Nông nghiệp
Không ngừng tham gia và đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội
Cùng nhà nông hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững và hiệu quả